AnaSayfa
 
Duygusal ve Sosyal Zeka Eğitimleri "ANAHTAR EĞİTİM" ile yürütülmektedir. www.anahtaregitim.com
 
Menu
 

 

 

 
 
Çocuklar İçin Birkaç Öneri
 

 Çocuklar bebekliklerinden itibaren sağlık-lı, sağlıksız, doğru yada yanlış pek çok şeyden etkilenerek büyürler. Çevrelerinden ge-len tepkilere göre kendileri ve başkalarıyla ve içinde yaşadıkları dünyayla ilgili düşün-celer edinir ve bunlara göre davranış ve tutum geliştirirler. Büyüklerin (anne-baba, bakıcı yada öğretmen) çocuklar ile olan ilişkileri ve yaşamın ilk yıllarında onlara ka-zandırdıkları tecrübeler, çocukların duygusal ve beyin gelişimlerinin yanı sıra onların gelecekteki tutum ve davranışları üzerinde de etkilidir. Çok genel olarak Duygusal Zeka gelişimi ile ilgili olarak önerileri şöyle sırala-yabiliriz.

* Duygularımızı ifade şeklimiz ve sosyal becerilerimizi kullanma ile ilgili olarak onla-ra örnek olabiliriz. Unutmayın onlar büyük-lerinin her hareket ve davranışını kaydedi-yorlar ve benzer durumlarla karşılaştıkların-da aynen uyguluyorlar.
* Onunla zaman geçirmeliyiz. Kendi dünyasını keşfetmesi, güçlü ve zayıf tarafla-rını tanıması ve bu konularda ne yapabile-ceğini belirlemesi konusunda onlara yar-dımcı olabiliriz. Ancak onların adına ne ya-pacaklarına karar vermemeliyiz.
* Çocuğumuzun herhangi bir konuda düşüncesini sormamız, onun duygularının, gözlemlerinin ve algılayışının değerli oldu-ğunu düşünmesini sağlayacaktır. Tabii her zaman çocuğumuzla aynı görüşte olmayabi-liriz. Ama ona neden, onun görüşünden farklı bir karara vardığımızın sebeplerini a-çıklarsak, düşüncelerinin tamamen faydasız olmadığını anlayabilecektir.
* Çocuklarımızın bir işi başarmak için mücadeleye teşvik edilmeleri gerekmekte-dir. Ayrıca çocuklara, problemlerini çözmek ve kendi yeteneklerini keşfetmek için fırsat-lar da vermeliyiz. Yardım istediklerinde, ilk olarak, o işin üstesinden gelebileceklerine onları inandırarak cesaretlendirmemiz gere-kir.
* Hastalık, işten çıkarılma gibi, acı veren konularda bile çocuklarımıza açıksözlü ol-malıyız. Yaşananları uygun anlarda, uygun sözlerle onlarla paylaşmalıyız. Onları stres-ten korumak amacıyla yapacağımız bazı davranışların daha sonra olumsuz yanları ortaya çıkabilir.
* Çocuklarımızın iyimser yönlerinin ge-lişmesi için olaylar karşısında takındığı-mız  tavırlar ile onlara destek olmalıyız. A-raştırmalar iyimser çocukların daha mutlu, okulda daha başarılı ve fiziksel açıdan daha sağlıklı olduklarını gösteriyor.
* Üzgün yada sevinçli olduğumuz za-man çocuğumuzun bunu bilmesine ve bizi görmesine izin vermeliyiz. Sahip olduğumuz duyguları bizim de onunla paylaştığımızı görmeli ve öğrenmelidir. Bu çocuğumuzun başkalarına empati göstermeyi öğrenmesini sağlayacaktır.
* Çocuklarımızın duyguları, gözlemleri ve algıladıkları dinlenmeye değerdir ve böy-le yapmak çocuklarımızın öz saygılarını ar-tırmaktadır. Bize bir şeyler söylemek istedi-ğinde, gerçekten ona zaman ayıramayacak-sak uygun olmadığımızı ve ne zaman uygun olacağımızı söylemeliyiz.
* Günlük sorunları çözmek ve çatışma-lara çözüm bulmak, öfkeyi kontrol edebil-mek, hayal kırıklıklarıyla baş edebil-mek,  duyguların hissedilebilme ve kontrol edebilme yeteneğine bağlıdır.  Duygularını tanıması ve kontrol edebilmesi konusunda sabırla ona yardımcı olmalı ve kendi davra-nışlarımızla örnek olmalıyız.
* Yeni yürümeye başladıkları günlerden itibaren arkadaşlıklar kurmalarına, arkadaş-ları ile oynamalarını teşvik etmeliyiz. Arka-daşlık ilişkileri iletişim becerilerinin ve yar-dımlaşmanın gelişimi konusunda önemli katkılar sağlayacaktır.
 
KİŞİSEL GELİŞİM DERGİSİ – EKİM 2004
 


Paylaş

İsim  
E-Posta    
Yorum  
 
 

 
 
  Tasarım ve Uygulama Kumsaati Ltd. Şti' ne aittir. Copyright © 2009