AnaSayfa
 
Kardeşim sen düşünceden ibaretsin. Geriye kalan et ve kemiksin. Gül düşünür gülistan olursun. Diken düşünür dikenlik olursun. MEVLANA
 
Menu
 

 

 

 
 
Yaşlılarda Duygusal Zeka Daha Yüksek
 

En azından yaşınız kırkların sonlarına ya da ellilerin başlarına gelene dek, yaşınız iler-ledikçe duygusal yönden daha zeki olursu-nuz. Bu durum Multi-Health Systems Inc. (MHS) tarafından yapılan, Amerika ve Kana-da’daki 3.831 kişi üzerindeki testler sonucu bulunmuş anahtar faktörlerden birisidir.

Bütün katılımcılar, BarOn EQ-I (EQ inventory) testinden geçmişlerdir. Normatif sonuçlar, 16-19, 20-29, 30-39, 40-49 ve 50 ve üzeri yaş gruplarından test edilen kişilerin sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır.      
  
MHS başkanı ve testin yayıncısı Dr. Steven J. Stein şöyle belirtmektedir: "EQ se-viyesi üzerinde istikrarlı ve önemli yaş etkisi vardır. Toplam EQ derecesi yaşla orantılı ola-rak yükselmiş ve kırklı yaşların sonları ve ellili yaşların başlarında doruk noktasına ulaşmış-tır. Bu bulgu, bilişsel zeka (IQ) dikkate alındı-ğında, doruk noktasına onlu yaşların sonla-rında ulaşmakta ellilerin sonlarına kadar bu düzeyini yitirmektedir. Üstelik IQ derecesi ya-şamın ileri aşamalarında çok yavaş düşüş gösterme eğilimindedir."
Standart EQ dereceleri (Genel nüfusla karşılaştırma temeline dayanarak/ ortalama= 100)

YAŞ  GRUBU       ORTALAMA EQ
16-19                                95,3
20-29                                96,8
30-39                                101,8
40-49                                102,7
50 ve üzeri                        101,5

Dr. Stein şöyle değerlendirmektedir: “Bu yaşa ilişkin veriler, yaş ve deneyimle kazanı-lan “duygusal olgunluk” kavramı üzerindeki görüş birliğini teyit etmektedir. BarOn EQ-I bulguları işyerinde önemli katkılar sağlayabi-lir. Çok sayıdaki BarOn EQ-I verilerine göre, yüksek EQ derecesine sahip insanlar cinsi-yetleri ve etnik kökenleri ne olursa olsun, iş-teki başarıdan mutluluk duyarlar. Dinamik ve teknolojinin biçimlendirdiği bu çağda daha yaşlı “duygusal olarak zeki” çalışanların kat-kısı, en az genç insanların katkıları kadar ö-nemli sayılmalıdır.”

Testi geliştiren İsrailli Psikolog Dr. Reu-ven Bar-On görüşlerini şöyle belirtmiştir: “Biz genellikle daha yaşlı insanların, genç in-sanlara göre çevredeki değişim ve baskılara daha iyi ayak uydurduklarını tespit ettik. Üste-lik daha yaşlı insanlar özellikle;
• Düşünce ve davranışlarında daha bağım-sızdırlar,
• Başkalarının duygularının daha çok far-kındadırlar,
• Toplumsal olarak daha sorumludurlar,
• Daha kolay uyum sağlarlar,
• Anlık değişimleri daha iyi değerlendirme-de ve sorun çözmede daha iyidirler ve
• Genç insanlara göre stresle daha iyi mü-cadele ederler.”
Benzer bulgular, dünya çapındaki BarOn EQ-I yöntemiyle test edilen başkaca insanlar-da da bulunmuştur.    
Dr. Bar-On görüşlerini şöyle belirtmiştir: “Elde ettiğimiz bulgular yalnızca işyerinde da-ha yaşlı kişilere karşı ayrımcılık yapılmasının yanlış olduğunu belirlemekle kalmıyor, ancak duygusal zeka dikkate alınmadıkça bu belir-lemenin bir anlam ifade etmeyeceğini de vurguluyor. Bunun için zihinsel olarak zeki işverenler, duygusal olarak zeki çalışanları seçerek, eğiterek ve geliştirerek genç ve da-ha yaşlıların sağlıklı ve dengeli karışımını el-de ederek potansiyel olarak daha başarılı iş-gücünü en iyi nasıl yaratacaklarını düşünme-lidirler. Bu tip bir şirket başarılı bir şirket ol-mak yönünde potansiyelini arttıracaktır.”   

Duygusal Zeka ile ilgili çalışmalar, ülke-mizde çok azdır. Konuyla illgili Türkçe bir web sayfasına " www.duygusalzeka.net " adresin-den ulaşılabilir. Ayrıca "Duygusal Zeka" konu-lu bir mail grubuna ise " http://groups.yahoo.com/duygusalzeka " adresinden katılabilirsiniz.

KAYNAKLAR :
1. Heart Work, Claus Møller, Time Manager International A/S, Hillerød
2. The EQ Edge- Emotional Intelligence and your success, Steven J.Stein, Ph. D., Howard E. Book, M.D., Stoddart Publishing Co. Ltd., New York.
 
KİŞİSEL GELİŞİM DERGİSİ 


Paylaş

Tarih :
Yorumlayan : tuğçe çetintaş
Yorum : Duygusal zekanın hayatın her aşamasında çok önemli olduğunu düşünüyorum. Duygusal zeka testi nasıl ölçülüyor. Bunu öğrenmek istiyorum.
 
Tum yorumlar için tıklayın
İsim  
E-Posta    
Yorum  
 
 

 
 
  Tasarım ve Uygulama Kumsaati Ltd. Şti' ne aittir. Copyright © 2009