AnaSayfa
 
Duygusal ve Sosyal Zeka Eğitimleri "ANAHTAR EĞİTİM" ile yürütülmektedir. www.anahtaregitim.com
 
Menu
 

 

 

 
 
Yaşlılarda Duygusal Zeka Daha Yüksek
 

En azından yaşınız kırkların sonlarına ya da ellilerin başlarına gelene dek, yaşınız iler-ledikçe duygusal yönden daha zeki olursu-nuz. Bu durum Multi-Health Systems Inc. (MHS) tarafından yapılan, Amerika ve Kana-da’daki 3.831 kişi üzerindeki testler sonucu bulunmuş anahtar faktörlerden birisidir.

Bütün katılımcılar, BarOn EQ-I (EQ inventory) testinden geçmişlerdir. Normatif sonuçlar, 16-19, 20-29, 30-39, 40-49 ve 50 ve üzeri yaş gruplarından test edilen kişilerin sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır.      
  
MHS başkanı ve testin yayıncısı Dr. Steven J. Stein şöyle belirtmektedir: "EQ se-viyesi üzerinde istikrarlı ve önemli yaş etkisi vardır. Toplam EQ derecesi yaşla orantılı ola-rak yükselmiş ve kırklı yaşların sonları ve ellili yaşların başlarında doruk noktasına ulaşmış-tır. Bu bulgu, bilişsel zeka (IQ) dikkate alındı-ğında, doruk noktasına onlu yaşların sonla-rında ulaşmakta ellilerin sonlarına kadar bu düzeyini yitirmektedir. Üstelik IQ derecesi ya-şamın ileri aşamalarında çok yavaş düşüş gösterme eğilimindedir."
Standart EQ dereceleri (Genel nüfusla karşılaştırma temeline dayanarak/ ortalama= 100)

YAŞ  GRUBU       ORTALAMA EQ
16-19                                95,3
20-29                                96,8
30-39                                101,8
40-49                                102,7
50 ve üzeri                        101,5

Dr. Stein şöyle değerlendirmektedir: “Bu yaşa ilişkin veriler, yaş ve deneyimle kazanı-lan “duygusal olgunluk” kavramı üzerindeki görüş birliğini teyit etmektedir. BarOn EQ-I bulguları işyerinde önemli katkılar sağlayabi-lir. Çok sayıdaki BarOn EQ-I verilerine göre, yüksek EQ derecesine sahip insanlar cinsi-yetleri ve etnik kökenleri ne olursa olsun, iş-teki başarıdan mutluluk duyarlar. Dinamik ve teknolojinin biçimlendirdiği bu çağda daha yaşlı “duygusal olarak zeki” çalışanların kat-kısı, en az genç insanların katkıları kadar ö-nemli sayılmalıdır.”

Testi geliştiren İsrailli Psikolog Dr. Reu-ven Bar-On görüşlerini şöyle belirtmiştir: “Biz genellikle daha yaşlı insanların, genç in-sanlara göre çevredeki değişim ve baskılara daha iyi ayak uydurduklarını tespit ettik. Üste-lik daha yaşlı insanlar özellikle;
• Düşünce ve davranışlarında daha bağım-sızdırlar,
• Başkalarının duygularının daha çok far-kındadırlar,
• Toplumsal olarak daha sorumludurlar,
• Daha kolay uyum sağlarlar,
• Anlık değişimleri daha iyi değerlendirme-de ve sorun çözmede daha iyidirler ve
• Genç insanlara göre stresle daha iyi mü-cadele ederler.”
Benzer bulgular, dünya çapındaki BarOn EQ-I yöntemiyle test edilen başkaca insanlar-da da bulunmuştur.    
Dr. Bar-On görüşlerini şöyle belirtmiştir: “Elde ettiğimiz bulgular yalnızca işyerinde da-ha yaşlı kişilere karşı ayrımcılık yapılmasının yanlış olduğunu belirlemekle kalmıyor, ancak duygusal zeka dikkate alınmadıkça bu belir-lemenin bir anlam ifade etmeyeceğini de vurguluyor. Bunun için zihinsel olarak zeki işverenler, duygusal olarak zeki çalışanları seçerek, eğiterek ve geliştirerek genç ve da-ha yaşlıların sağlıklı ve dengeli karışımını el-de ederek potansiyel olarak daha başarılı iş-gücünü en iyi nasıl yaratacaklarını düşünme-lidirler. Bu tip bir şirket başarılı bir şirket ol-mak yönünde potansiyelini arttıracaktır.”   

Duygusal Zeka ile ilgili çalışmalar, ülke-mizde çok azdır. Konuyla illgili Türkçe bir web sayfasına " www.duygusalzeka.net " adresin-den ulaşılabilir. Ayrıca "Duygusal Zeka" konu-lu bir mail grubuna ise " http://groups.yahoo.com/duygusalzeka " adresinden katılabilirsiniz.

KAYNAKLAR :
1. Heart Work, Claus Møller, Time Manager International A/S, Hillerød
2. The EQ Edge- Emotional Intelligence and your success, Steven J.Stein, Ph. D., Howard E. Book, M.D., Stoddart Publishing Co. Ltd., New York.
 
KİŞİSEL GELİŞİM DERGİSİ 


Paylaş

Tarih :
Yorumlayan : tuğçe çetintaş
Yorum : Duygusal zekanın hayatın her aşamasında çok önemli olduğunu düşünüyorum. Duygusal zeka testi nasıl ölçülüyor. Bunu öğrenmek istiyorum.
 
Tum yorumlar için tıklayın
İsim  
E-Posta    
Yorum  
 
 

 
 
  Tasarım ve Uygulama Kumsaati Ltd. Şti' ne aittir. Copyright © 2009