AnaSayfa
 
Duygusal ve Sosyal Zeka Eğitimleri "ANAHTAR EĞİTİM" ile yürütülmektedir. www.anahtaregitim.com
 
Menu
 

 

 

 
 
DZ TEZLERİ
 

BURADA YER ALMAYAN TEZLERİ AŞAĞIDAKİ FORMATTA BİLDİRİSENİZ LİSTEYE EKLEYEBİLİRİZ.

379395/ Elif Tuğçe ÇİTİL/ Yüksek Lisans Tezi

Ebelerde mesleki tükenmişlik ve duygusal zekanın değerlendirilmesi ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi

159115 / İlkay Ulutaş  / Doktora Tezi
Anasınıfına Devam Eden Altı Yaş Çocuklarının Duygusal Zekalarına Duygusal Zeka Eğitiminin Etkisinin İncelenmesi  

187178 / Merih Tekin Bender / Doktora
Resim-İş eğitimi öğrencilerinde duygusal zeka ve yaratıcılık ilişkileri
The Relations between emotional quotient and creativity in the students of painting education department

186900 / Firdevs Maboçoğlu  / Yüksek Lisans
Duygusal zeka ve duygusal zekanın gelişimine katkıda bulunan etkenler
Emotional intelligence and factors contributing to the development of emotional intelligence

186622 / Emine Göçet /  Yüksek Lisans
Üniversite öğrencilerinin duygusal zeka düzeyleri ile stresle başaçıkma tutumları arasındaki ilişki
The Relationship between emotional intelligence and stress coping gtrategies Among University students

186577 Murad Yüksel / Yüksek Lisans
Duygusal zeka ve performans ilişkisi (bir uygulama )
The Relationship between emotional intelligence and performance (an application)

186173 / Ali Çağlar Güllüc / Yüksek Lisans
Mesleki tükenmişlik ve duygusal zeka arasındaki ilişki (yöneticiler üzerine bir uygulama)
The Relationship between occupational burnout and emotional intelligence (an analysis on managers)

180146 / Burcu Şahinkaya / Yüksek Lisans
Yöneticilik ve liderlikte duygusal zeka
Emotional intelligence in management and lidership

144370 / Doğuş Tezcan / Yüksek Lisans
Duygusal zeka ve iş tatmini arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik
A Research for determining the relationship between emotional intelligence and job satisfactional

144354 / Kubilay Özyer / Yüksek Lisans
Duygusal zeka ile örgütsel bağlılık ve bağlılığın alt formları arasındaki ilişkilerin saptanmasına yönelik ampirik bir çalışma
An Emperical study of the relationship between emotional intelligence, organizational commitment and types of commitment

141553 / Demet H. Somuncuoğlu Özerbaş / Doktora
Durumlu öğrenmenin duygusal zeka yeterliliklerinin geliştirilmesine etkisi
The Effect of situated learning on the development of emotional intelligence competencies

140908 / Ayça Köksal  / Yüksek Lisans
Ergenlerde duygusal zeka ile karar verme stratejileri arasındaki ilişki
The Relationship between emotional intelligence and decision making strategies in Adolescence

138148 / Ceyda Serdengeçti  /  Yüksek Lisans
I.II.III Ligdeki profesyonel futbolcuların duygusal zeka düzeylerinin başarıya etkisi
The effect to the success of the level of emotional intelligence of professional football players in I.II: and III.union

137256 / Hülya İşbilir / Yüksek Lisans
İlköğretim okul yöneticilerinin duygusal yeterlilikleri ile kulandıkları yönetsel güç kaynakları arasındaki ilişkinin öğretmen algılarına dayalı olarak incelenmesi
An Analysis of relationship between elementary school directors emotional intelligence level and their preferred managerial power source, based on the perception of elementary school teachers

136118 / Ercan Nazlı / Yüksek Lisans
Meslek liseleri elektrik öğretmenlerine duygusal zeka haritası uygulaması
The Emotional quotient map of the electric teachers of technical and vocational schools

135232 / Ayşe Gülsevin Börekçi / Yüksek Lisans
Çalışma ortamlarında duygusal zeka, uygulamadan bir örnek
Emotional intelligence in business

134969 / Ercümend Ersanlı / Yüksek Lisans
Üniversite öğretim elemanlarının duygusal zeka düzeyleri
Emotional intelligence levels of the teaching staff in Turkish universities

133750 / Elvan Duman / Yüksek Lisans
Emotional intelligence as a dimension in EFL
İngilizce eğitiminde duygusal zeka boyutu

127962 / Lütfü Özdemir / Yüksek Lisans
Yaratıcı drama dersinin duygusal zeka gelişimine etkisi
The Effect of creative drama to the emotional quotient

127783 / Remziye Yılmaz / Doktora
Duygusal zeka ve din öğretimi (İlköğretim din kültürü ve ahlak bilgisi öğretim programı örneği)

125760 / Şerif Saraoğlu / Doktora
İşletme yönetiminde insan kaynaklarının duygusal ve zihinsel becerilerinin yönetim başarısına etkisi ve bir uygulama
Effect to management success of sentimental and mental talents of human source in business management and a practice

125755 / Sait Yalınbaş / Yüksek Lisans
Zaman yönetiminde duygusal zekanın kullanımı ve yöneticiler üzerinde bir uygulama
An Application on the experiment of emotional intelligence in time management and managers

125715 / Seden Tuyan / Doktora
Action research study an emotional literacy improvement programme for EFL teachers in the view of humanistic approach
Bir eylem araştırma çalışması: Eğitimdeki humanistik bakış açısıyla öğretmenlerin duygusal okur-yazarlığını geliştirme programı

122728 / Müge Yılmaz / Doktora
Duygusal zeka düşünme becerileri eğitiminin annelerin duygusal zeka düzeyine etkisi
The Effects of thinking skills of emotional intelligence training on emotional intelligence levels of mothers

122160 / Murat Başar / Yüksek Lisans
İlköğretim öğrencilerinde duyuşsal özelliklerin öğrenilmesinde öğretmen etkinlikleri
Activities of elementary school teachers in teaching emotional attitudes

112841 / Ulaş Çakar / Yüksek Lisans
Duygusal zekanın dönüşümcü liderlik davranışı üzerindeki etkisi
Effect of emotional intelligence on transformational leadership behavior

111228 / Özlem Mumcuoğlu /  Yüksek Lisans
Bar-On Duygusal Zeka Testi (Bar-On Emotional Quotient Inventory-Bar-On EQ-i) nin Türkçe dilsel eşdeğerlik, güvenirlik ve geçerlik çalışması
Bar-On Emotional Quotient Inventory (Bar-On EQ-i) Turkish language equivalency, reliability and validity studies

110132 / Devrim Erginsoy /  Yüksek Lisans
Duygusal zeka ve kişilerarası ilişkiler tarzları arasındaki ilişkinin incelenmesi
Investigation of the relationship between emational intelligence and types of interpersonal relations

107400 / Aylin Bülbüloğlu / Yüksek Lisans
Duygusal zekanın liderlik üzerine etkileri ve bir saha araştırması
A Survey research: The Effections of emotional intelling; on leadership

105020 / Füsun Tekin Acar / Doktora
Duygusal zeka yeteneklerinin göreve ve insana yönelik liderlik davranışları ile ilişkisi: Banka şube müdürleri üzerine bir alan araştırması
The Relationship between emotional intelligence skills and leadership behaviors (employee-centered and job-centered): A survey research on bank managers

100442 / İnci Balcı / Yüksek Lisans
İlköğretim okulu yöneticilerinin duygusal zeka becerilerini kullanabilme düzeyleri konusunda yöneticilerin ve öğretmenlerin görüşleri
Elemantary school administrators and teachers opinions about the level of elemantary school administrators skills in using their emotional quotient

100297 / Mehmet Devrim Aydın / Doktora
Liderlik ve liderlik zekası: Uygulamalı bir çalışma
Leadership and leadership intelligence: A case study

93833 / F. Elif Ergin / Yüksek Lisans
Üniversite öğrencilerinin sahip oldukları duygusal zeka düzeyi ile 16 kişilik özelliği arasındaki ilişki üzerine bir araştırma
A Research on the relationship between personality characterics and the emotional intelligence level of university students


Paylaş

Tarih : 01.05.2016
Yorumlayan : sevim yalçinkaya
Yorum : Yüksek lisansta ödev olarak Bar-on ölçegi sorularina ve akademik calismalarina ihtiyacim var.
 
Tarih : 24.05.2016
Yorumlayan : ümran
Yorum : Füsun Tekin Acar'ın doktora tezini görebilir miyim?
 
Tarih : 10.11.2017
Yorumlayan : ELİF TUĞÇE ÇİTİL
Yorum : 379395/ Elif Tuğçe ÇİTİL/ Yüksek LisansEbelerde mesleki tükenmişlik ve duygusal zekanın değerlendirilmesi ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi
 
Tum yorumlar için tıklayın
İsim  
E-Posta    
Yorum  
 
 

 
 
  Tasarım ve Uygulama Kumsaati Ltd. Şti' ne aittir. Copyright © 2009